Palabras llanas

Las palabras llanas, las cuales también son conocidas como palabras graves, son aquellas que se caracterizan por tener la sílaba tónica en la penúltima sílaba.

La acentuación de las palabras llanas puede ser de dos tipos:

  • Acento prosódico. Es el acento que se escucha: la penúltima sílaba se pronuncia con más fuerza. Todas las palabras llanas tienen este tipo de acento. Por ejemplo, las palabras llanas distinto (dis – tin – to), contigo (con – ti – go), distinto (á – gil), computadora (com – pu – ta – do – ra), amuleto (a – mu – le – to).
  • Acento gráfico u ortográfico. Es el acento prosódico que se marca de forma gráfica en la escritura por medio del signo de la tilde (´). El acento se escribe sobre la vocal tónica. Por ejemplo, las palabras llanas útil (ú – til), difícil (di – – cil), distraído (dis – tra – í – do), cráter (crá – ter).

¿Cómo sabemos cuándo una palabra llana lleva tilde?

Esto es muy sencillo, ya que se coloca la tilde si cumple una sola regla ortográfica: las palabras llanas se escriben con tilde cuando terminan en una consonante distinta a n o s. Por ende, las palabras llanas que terminan en vocal, nunca se acentúan, salvo en los casos en los que se trate de un hiato (un diptongo se rompe y se marca la vocal débil con un acento), por ejemplo en día, caída, amorío…

Si tomamos como ejemplo las palabras anteriores, podemos comprobar esta regla:

  • Útil: palabra llana que lleva tilde porque termina en la consonante
  • Difícil: palabra llana que lleva tilde porque termina en la consonante
  • Cráter: palabra llana que lleva tilde porque termina en la consonante
  • Distraído: palabra llana que lleva tilde por el hiato que se forma al romperse el diptongo ai: dis – traí – do
Palabras llanas

En cada uno de los ejemplos, se subraya la sílaba tónica de la palabra llana para une mejor comprensión de los ejemplos; es decir, se señala la sílaba donde recae la acentuación de la palabra. Recordemos que en las palabras llanas, su sílaba tónica es la penúltima.

Sigue con Sigue con: Palabras graves

100 Palabras llanas con tilde

Palabra

Separada en sílabas

Abstraídaabs – tra – í – da
Acudíaa – cu – dí – a
Alegríaa – le – grí – a
Apologíaa – po – lo – gí – a
Ágilá – gil
Álbumál – bum
Alcázaral – cá – zar
Alférezal – fé – rez
Ámbarám – bar
Ángelán – gel
Árbolár – bol
Áspidás – pid
Azúcara – zú – car
Arcángelar – cán – gel
Bícepsbí – ceps
Bolívarbo – lí – var
Bahíaba – hí – a
BuendíaBuen – dí – a
Cadáverca – dá – ver
Cálizcá – liz
Cáncercán – cer
Carácterca – rác – ter
Cárcelcár – cel
Cártelcár – tel
Catéterca – té – ter
Cénitcé – nit
Céspedcés – ped
Cóctelcóc – tel
Cómiccó – mic
Caníbalca – ní – bal
Cómicscó – mics
Crátercrá – ter
Creídocre – í – do
Complaceríacom – pla – ce – rí – a
Carniceríacar – ni – ce – rí – a
Cremeríacre – me – rí – a
Caídoca – í – do
Construíacons – tru – í – a
Cóndorcón – dor
Cónsulcón – sul
Dátildá – til
Débildé – bil
Difícildi – fí – cil
Dócildó – cil
Dólardó – lar
Dúctildúc – til
Dormíador – mí – a
Decíade – cí – a
Envíoen – ví – o
Establecíaes – ta – ble – cí – a
Estanteríaes – tan – te – rí – a
Estériles – té – ril
Éteré – ter
Fácilfá – cil
Fémurfé – mur
Fénixfé – nix
Fértilfér – til
Fórcepsfór – ceps
Fósilfó – sil
Fútbolfút – bol
Fríofrí – o
Frecuentaríafre – cuen – ta – rí – a
Ferrovíafe – rro – ví – a
Grúagrú – a
Ganaríaga – na – rí – a
Guíaguí – a
Guarderíaguar – de – rí – a
Gentíogen – tí – o
Hábilhá – bil
Híperhí – per
Indócilin – dó – cil
Inútilin – ú – til
Inmóvilin – mó – vil
Imaginaríai – ma – gi – na – rí – a
Lábillá – bil
Lápizlá – piz
Látexlá – tex
Lémurlé – mur
Líderlí – der
Mármolmár – mol
Mártirmár – tir
Mástilmás – til
Módemmó – dem
Móvilmó – vil
Nácarná – car
NéstorNés – tor
Póquerpó – quer
Pósterpós – ter
Prócerpró – cer
Púberpú – ber
Púgilpú – gil
Récordré – cord
Revólverre – vól – ver
Rímelrí – mel
Símilsí – mil
Táctiltác – til
Tóraxtó – rax
Tréboltré – bol
Túneltú – nel
Útilú – til

100 Palabras llanas sin tilde

Palabra

Separada en sílabas

Alegrea – le – gre
Astigmatismoas – tig – ma – tis – mo
Anacolutoa – na – co – lu – to
Aleccionamientoa – lec – cio – na – mien – to
Archivoar – chi – vo
Ayudaa – yu – da
Amigoa – mi – go
Astutoas – tu – to
Armaduraar – ma – du – ra
Arbustoar – bus – to
Bosquejobos – que – jo
Bienvenidabien – ve – ni – da
Bastantebas – tan – te
Brincandobrin – can – do
Bromurobro – mu – ro
Binomiobi – no – mio
Ballenaba – lle – na
Barcobar – co
Baseba – se
Besobe – so
Calienteca – lien – te
Complejocom – ple – jo
Creativocrea – ti – vo
Castigocas – ti – go
Coleccionableco – lec – cio – na – ble
Cienciacien – cia
Datoda – to
Discodis – co
Doradodo – ra – do
Duplicadodu – pli – ca – do
Destinodes – ti – no
Doblajedo – bla – je
Domesticadodo – mes – ti – ca – do
Donativodo – na – ti – vo
Drenajedre – na – je
Distanciamientodis – tan – cia – mien – to
Detergentede – ter – gen – te
Estacionamientoes – ta – cio – na – mien – to
Estadoes – ta – do
Empresarioem – pre – sa – rio
Emprendimientoem – pren – di – mien – to
Estrellaes – tre – lla
Estufaes – tu – fa
Ecosistemae – co – sis – te – ma
Fardofar – do
Festivofes – ti – vo
Fonemafo – ne – ma
Fecundofe – cun – do
Familiarizadofa – mi – lia – ri – za – do
Frutafru – ta
Gansogan – so
Gastogas – to
Ganaderoga – na – de – ro
Gerentege – ren – te
Germinadoger – mi – na – do
Gatoga – to
Hablaha – bla
Hechicerohe – chi – ce – ro
Huevohue – vo
Histeriahis – te – ria
Hastahas – ta
Jovenjo – ven
Juevesjue – ves
Junglajun – gla
Juntajun – ta
Lechele – che
Lentolen – to
Lentejalen – te – ja
Llegadalle – ga – da
Lluviallu – via
Llanuralla – nu – ra
Marcamar – ca
Montañamon – ta – ña
Manejoma – ne – jo
Musamu – sa
Nidoni – do
Nuevonue – vo
Necesitadone – ce – si – ta – do
Nauseabundonau – sea – bun – do
Nombramientonom – bra – mien – to
Nostalgianos – tal – gia
Preguntapre – gun – ta
Presidentepre – si – den – te
Pestañapes – ta – ña
Risari – sa
Recuerdore – cuer – do
Sillasi – lla
Secuenciase – cuen – cia
Silenciosi – len – cio
Sufrimientosu – fri – mien – to
Tanquetan – que
Torcedurator – ce – du – ra
Tabiqueta – bi – que
Textotex – to
Tristezatris – te – za
Ventanaven – ta – na
Voltajevol – ta – je
Vidavi – da
Zarpazozar – pa – zo
Vivezavi – ve – za
Citar en formato APA:
Del Moral, M. (2023, 26 de enero). Palabras llanas. 10Palabras.com. https://10palabras.com/palabras-llanas/